Kỹ Năng Thông Tin

năng lực ý thức

Thang năng lực ý thức

Biến việc học trở thành một trải nghiệm thú vị Hay còn gọi là “Ma trận năng lực ý thức” và “Ma trận học tập”....

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

fishbone Biểu đồ nhân quả

Biểu đồ nhân quả – Fish Bone

Xác định những nguyên nhân có thể có của vấn đề Các chủ đề liên quan: Sơ đồ xương cá, và biểu đồ Ishikawa Biểu đồ...

Quản Lý Stress

Nhật ký Stress

Nhật ký Stress

Nguyên nhân của Stress ngắn hạn Nhật kí Stress đóng vai trò quan trọng để hiểu những nguyên nhân gây ra căng thẳng ngắn hạn...